രാജേഷ് ചിറപ്പാട് (2019) “കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 32 - 41. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/134 (Accessed: 5June2023).