സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ (2019) “ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 140 - 147. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/136 (Accessed: 15April2024).