സബീനാ ഭാനു.എം (2019) “മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം.”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 201 - 208. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/137 (Accessed: 17April2024).