ഡോ. സനിത എന്‍.ജി (2019) “ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 42 - 56. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/138 (Accessed: 15April2024).