ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. (2019) “അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 210 - 222. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/139 (Accessed: 17August2022).