കലേഷ് എം. മാണിയാടന്‍ (2019) “ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 57 - 64. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/140 (Accessed: 9December2022).