രമ്യ പി.പി. (2019) “കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 148 - 156. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/141 (Accessed: 15April2024).