ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല (2019) “മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 65 - 79. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/142 (Accessed: 9December2022).