ദിവ്യ കെ (2019) “സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 186 - 200. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/143 (Accessed: 22February2024).