ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ (2019) “ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 81 - 105. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/145 (Accessed: 17April2024).