അക്ഷയ ടി.എസ്. (2019) “പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 172 - 185. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/146 (Accessed: 17April2024).