ഡോ. ദേവി കെ വർമ (2019) “കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 106 - 112. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/147 (Accessed: 29September2023).