[1]
ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ, “കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 241 - 250, Dec. 2019.