[1]
ഡോ. അജയ് ശേഖർ, “ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 122 - 139, Dec. 2019.