[1]
പ്രതിഭ ഗണേശൻ, “ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 233 - 240, Dec. 2019.