[1]
രാജേഷ് ചിറപ്പാട്, “കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 32 - 41, Dec. 2019.