[1]
സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ, “ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 140 - 147, Dec. 2019.