[1]
സബീനാ ഭാനു.എം, “മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം.”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 201 - 208, Dec. 2019.