[1]
ഡോ. സനിത എന്‍.ജി, “ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 42 - 56, Dec. 2019.