[1]
ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി., “അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 210 - 222, Dec. 2019.