[1]
രമ്യ പി.പി., “കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 148 - 156, Dec. 2019.