[1]
ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല, “മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 65 - 79, Dec. 2019.