[1]
ദിവ്യ കെ, “സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 186 - 200, Dec. 2019.