[1]
ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ, “ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 81 - 105, Dec. 2019.