[1]
അക്ഷയ ടി.എസ്., “പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 172 - 185, Dec. 2019.