[1]
ഡോ. ദേവി കെ വർമ, “കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ”, mp, vol. 7, no. 7, pp. 106 - 112, Dec. 2019.