സുചേത് പി.ആർ. “രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 8, no. 8, Dec. 2019, pp. 220 -33, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/110.