ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ. “കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 241 -50, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/126.