ഡോ. അജയ് ശേഖർ. “ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 122 -39, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/127.