പ്രതിഭ ഗണേശൻ. “ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 233 -40, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/129.