രാജേഷ് ചിറപ്പാട്. “കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 32 -41, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/134.