സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ. “ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 140 -47, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/136.