സബീനാ ഭാനു.എം. “മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം.”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 201 -08, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/137.