ഡോ. സനിത എന്‍.ജി. “ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 42 -56, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/138.