ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. “അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 210 -22, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/139.