കലേഷ് എം. മാണിയാടന്‍. “ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 57 -64, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/140.