രമ്യ പി.പി. “കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 148 -56, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/141.