ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല. “മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 65 -79, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/142.