ദിവ്യ കെ. “സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 186 -00, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/143.