ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. “ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 81 - 105, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/145.