അക്ഷയ ടി.എസ്. “പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 172 -85, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/146.