ഡോ. ദേവി കെ വർമ. “കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ”. മലയാളപ്പച്ച, Vol. 7, no. 7, Dec. 2019, pp. 106 -12, https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/147.