സുചേത് പി.ആർ. “രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും”. മലയാളപ്പച്ച 8, no. 8 (December 11, 2019): 220 - 233. Accessed February 22, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/110.