ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ. “കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 241 - 250. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/126.