ഡോ. അജയ് ശേഖർ. “ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 122 - 139. Accessed February 22, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/127.