പ്രതിഭ ഗണേശൻ. “ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 233 - 240. Accessed August 17, 2022. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/129.