രാജേഷ് ചിറപ്പാട്. “കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 32 - 41. Accessed June 5, 2023. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/134.