സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ. “ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 140 - 147. Accessed March 24, 2023. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/136.