സബീനാ ഭാനു.എം. “മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം.”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 201 - 208. Accessed April 17, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/137.