ഡോ. സനിത എന്‍.ജി. “ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 42 - 56. Accessed April 15, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/138.